PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, INŽENJERING, USLUGE,
IZVOZ - UVOZ I ZASTUPANJE  d.o.o., Bihać, Bosna i Hercegovina
HOME     O NAMA     DJELATNOST    OBNOVLJIVI ENERGETSKI IZVORI     KONTAKT

                                     D J E L A T N O S T

             Projektne, usluge montaže i inženjering usluge

   1. Ispitivanje posuda pod pritiskom i sigurnosnih ventila.
   
   Firma „Intering“, nakon certificiranja, dobila je Rješenje Federalnog
ministarstva energetike,rudarstva i industrije, kojim je ovlašćena za:
   
   „ispitivanje posuda pod pritiskom sa kompletnom opremom uz
izdavanje odgovarajućih isprava,uključujući mjerenje i podešavanje
ventila sigurnosti sa izdavanjem odgovarajućih isprava“.

   
   Ovim se,razumljivo, nisu preuzele ingerencije inspekcija,nego se isprava dobijena od naše firme podnosi inspekciji i ostalim nadležnim organima, na uvid.
   Uz postupak ispitivanja naša firma je u mogućnosti da izvrši popravke i
montažu ovih uređaja i postrojenja,jer u radnom odnosu ima radnike koji
zadovoljavaju zakonske uslove za ove vrste poslova.

   2. Mjerenja i analize

   Firma „Intering“,nakon certificiranja,dobila je Rješenje Federalnog
ministarstva energetike, rudarstva i industrije, kojim je ovlašćena za:

   „mjerenje i analize u vezi sa čistoćom vode ili zraka,analize
mogućih zagađivača uključujući:
   
   -mjerenja, ispitivanja i kontrole koncentracije plinova,para,
dima,prašine i aerosoli,
   -mjerenje i ispitivanja temperature, vlažnosti i brzine kretanja
zraka,
   -mjerenje i ispitivanje buke,vibracije i osvijetljenosti.“


    Ovim se nisu preuzele ingerencije inspekcija, nego se isprava dobijena
od naše firme podnosi inspekciji na uvid.
   
   Uz postupak ispitivanja naša firma je u mogućnosti da izvrši popravke i
montažu ovih uređaja i postrojenja, jer u radnom odnosu ima radnike koji
zadovoljavaju zakonske uslove za ove vrste poslova.
Za sve poslove ispitivanja i i analiza naša firma ima na raspolaganju,kao
što je utvrđeno prilikom certificiranja,odgovarajuće kadrove i mjerne i
kontrolne instrumente.
   
   3. Dezinfekcija vodovodne mreže za sanitarnu vodu, kao i provođenje zaštite od legionelle.
   
   Posjedujemo kompletnu opremu za mjerenje i analizu vode za sanitarne potrebe,kao i bazenske vode, te dezinfekciju cjevovoda i zaštitu uništenje legionelle.

Dobava, isporuka, mjerenja, ispitivanja i kompletan servis i montaža:
   
   - Kotlova
   - Pumpi
   - Tlačnih ekspanzijskih posuda i sigurnosnih ventila
   - Gorionika,
   - Radijatora aluminijski i čelični pločasti,
   - Klima uređaja,
   - Zračnih zavjesa,
   - Protivpožarnih klapni
   - Solarnih sistema,
   - Energetskih sistema za vjetar i bio gas.
   - Armatura, posebno parnih armatura.
   
   Zastupanje te sudsko vještačenje i ekspertize su jedna od djelatnosti ove firme.

   K O T L O V I:
   
   Parni, vrelovodni i toplovodni kotlovi, kao i kotlovi na termičko ulje.
   Kotlovi su na tečno, čvrsto i plinsko gorivo.
   Posebna ponuda su tzv. peletni kotlovi kao i pirolitički kotlovi.

     Proizvođači kotlova:

     - „Toplota“ Prnjavor
     - „Kaloterm“ Visoko
     - Viessmann
     - Loos,
     - Eder
     - Köb
     - Herz
     - WV
               G O R I O N I C I:

               - Weishaupt
               - Giersch
               - Riello

   P U M P E:


   KSB vodovod, centralno grijanje i dr.
   IMP vodovod, centralno grijanje i dr.
   Membranske pumpe na komprimirani zrak, pogodne za abrazivne i guste medije 
   Membranske pumpe na komprimirani zrak, pogodne za prehrambenu, farmaceutsku i kozmetičku industriju. 
   Cijevna pumpa, neosjetljiva na abrazivne medije 
   Pleuger, vodovodni sistemi Waukesha, vodovodni sistemi Allweiler,
   vodovodni sistemi Vogel, za centralna grijanja i vodovode,
   Sa rotacionim klipovima, posebno za visokohigijenske zahtjeve, EHEDG certifikat za CIP i SIP
   Pužne pumpe sa ekscentričnim rotorom
   Zupčaste pumpe za kemikalije,
   Zupčaste pumpe sa velikim protokom
   Dozirne membranske pumpe, izvedbe od raznih materijala
   Zupčaste pumpe za proizvodnju viskoznih materijala podvisokim pritiskom
   Membranske pumpe na komprimirani zrak za industriju poluvodiča
   Crijevne pumpe za laboratorijske uvjete upotrebe
   Zupčaste pumpe sa magnetskom spojkom, za upotrebu umedicini, laboratorijama i procesnoj industriji
   Centrifugalne i pumpe za bačve
   Zupčaste pumpe sa vanjskim i unutrašnjim ozubljenjem, za transportagresivnih i abrazivnih fluida velike gustoće

   T L A Č N E  E K S P A N Z I J S K E  P O S U D E

   - Eder (No1 u Evropi), membranski sigurnosni ventili do 2“ i 6 bara.
   - Pneumatex

   R A D I J A T O R I:

   Aluminijski člankasti radijatori:
   - Faral, mogućnost isporuke u bojama i radijatora „sa dva lica“
   - Kaloterm, Visoko, mogućnost isporuke bilo koje visine radijatora
   
   Čelični pločasti radijatori:
   - Vogel&Noot
   - Jugoterm
   - Termal
 

 

 

Adresa: Ul. Džemala Bijedića 15, 77000 BIHAĆ, Bosna i Hercegovina
Telefon: 00 387 37 312 489 Fax 00 387 37 312 494, Kontakt e-mail: intering@bih.net.ba / intering@intering.ba
I N T E R I N G   D.O.O.   B I H A Ć, ID: 4263021700008