PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, INŽENJERING, USLUGE,
IZVOZ - UVOZ I ZASTUPANJE  d.o.o., Bihać, Bosna i Hercegovina
HOME     O NAMA     DJELATNOST    OBNOVLJIVI ENERGETSKI IZVORI     KONTAKT


   4. Obnovljivi energetski izvori

   
   Solarna energija
   
    Naša firma ima resurse za kompletan inženjering za primjenu solarne
energije bilo da se radi o potrebama za toplotnom energijom ili električnom energijom dobijenom od Sunca. Posebna ušteda u troškovima za energiju kao i smanjenje emisije štetnih gasova se postiže kod potrošača tipa bolnica, hotela,campinga,bazena,te kod vikendica koje nisu vezane na električnu mrežu.
   
   Toplotna energija je naročito isplativa kod industrijskih postrojenja,
koja troše dosta tople vode za razna pranja, kao što su pivare, mesna
industrija i sl. O solarnoj energiji se dosta zna, pa ćemo na našoj stranici dati samo podatke o insolaciji za Bihać. Mjerenja su vršena od strane firme u Intering d.o.o. Bihaću u neposrednoj blizini rijeke Une tokom 20 godina i evo tih rezultata.
   
   Dobici sunčeve energije u Wh/m²  za Bihać (44˚ i 46‘)
   (srednja dnevna suma globalnog zračenja)
   
   - januar   1310      - juli             6420
   - februar 1870       - avgust       5720
   - mart      2980      - septembar 4080
   - april      4350       - oktobar     2510
   - maj       5470       - novembar 1420
   - juni       5910       - decembar    970
   
    Potrebno je naglasiti da veliki uticaj, lokalno, na insolaciju ima čistoća atmosfere. Pošto poslije 1995. u Bihaću nisu aktivirani veći industrijski kapaciteti atmosfera je čista, posebno u ljetnim mjesecima, kada ne rade sistemi grijanja. Iz tabele insolacije je vidljivo da se energija Sunca u prosjeku može koristiti duže vremena nego u drugim gradovima u kojima atmosfera nije tako čista.    Šema korišćenja sunčeve energije za centralno grijanje i zagrijavanje sanitarne vode

    Naša firma projektira,isporučuje i montira kompletna solarna postrojenja, uz dugogodišnju garanciju.
   
    Biogas
   
    Biogas se koristi kod farmi za goveda,svinje ili perad. Instaliranjem postrojenja za biogas se mogu u potpunosti zadovoljiti potrebe za toplinskom i električnom energijom,a kod većih farmi ostaje višak električne energije za prodaju. Kod postrojenja su sigurnosne mjere, kao i kod normalne plinske mreže,te je moguće izvršiti lokalni razvod plina.
   
    Naša firma obezbjeđuje kompletan inženjering postrojenja za proizvodnju i korišćenje bioplina.
   
    Vjetroelektrane
   
    Posebno su pogodne za instaliranje u područjima sa stalnim vjetrovima,
čime se praktično gotovo neprekidno dobija električna energija.
    Ulaganja su prilično visoka,ali se na duži period isplate.
    Naša firma obezbjeđuje kompletan inženjering postrojenja za proizvodnju i korišćenje bioplina.
   
    5. Kotlovi loženi pelettama
   
    Pelette su gorivo od drvenog otpada (piljevine i sl.) koje su se počele
proizvoditi i u našoj zemlji. Bitni elementi za ocjenu kvalitete pelette su
vlažnost (koja po EU normama ne smije biti veća od 12%), kao i od kojeg
je vrste drveta, jer, kao što je poznato toplotna moć za razne vrste drveta je različita,ali vlaga bitno utiče na toplotnu vrijednost, tako npr.kod bukve (kao najčešće korištenog drveta kod nas), toplotna moć je kod sadržaja vlage od 15% 4150Wh/kg,dok je kod sadržaja vlage od 20% toplotna moć 3860 Wh/kg,dakle za povećanu vlažnost od 33,3% toplotna moć je opala za 7,51%. Efikasnost postrojenja loženog pelettama i lož uljem je gotovo identična,dok je kod loženja cijepanog drveta efikasnost ovakvog postrojenja u odnosu na postrojenje loženo EL-lož uljem manja za cca 7%.
    Potrebno je naglasiti da kod loženja postrojenja pelettama ( i briketama) dolazi do problema sa finom prašinom u dimnim plinovima,te naša firma preporučuje, kod izgradnje ovakvog postrojenja u gusto naseljenom području i u blizini škola i vrtića, ugradnju specijalnih filtera. Kod samih kotlova loženih pelettama (koji mogu biti potpuno automatizirani) pojavljuje se i problem sa čišćenjem, iako ima proizvođača koji su i taj problem riješili na zadovoljavajući način.
   
    Naša firma projektira,isporučuje i montira postrojenja ložena pelettama, uz dugogodišnju garanciju.
   


    Ogledno postrojenje loženo pelettama